Imimmiselo nemiqathango

Imimmiselo nemiqathango

Wamkelekile kwi-LEACREE!
Le migaqo nemiqathango ichaza imithetho nemigaqo yokusetyenziswa kwe-Website ye-LEACREE (Chengdu) Co., Ltd., efumaneka ku-https://www.leacree.com.
Ngokungena kule webhusayithi sicinga ukuba uyayamkela le migaqo nemiqathango.Sukuqhubeka nokusebenzisa i-LEACREE ukuba awuvumi ukuthatha yonke imiqathango kunye neemeko ezichazwe kweli phepha.
Esi sigama silandelayo sisebenza kule Miqathango neMiqathango, iSitetimenti saBucala kunye neSaziso sokuZihlangula kunye nazo zonke iziVumelwano: "Umthengi", "Wena" kunye "no" wakho "ubhekiselele kuwe, umntu ongena kule webhusayithi kwaye uhambelana nemigaqo nemiqathango yeNkampani."Inkampani", "Ngokwethu", "Thina", "Eyethu" kunye "nathi", ibhekisa kwiNkampani yethu."Iqela", "Amaqela", okanye "Thina", ibhekisa kuMthengi kunye nathi.Yonke imigaqo ibhekisa kunikezelo, ukwamkelwa kunye nokuqwalaselwa kwentlawulo eyimfuneko ukwenza inkqubo yoncedo lwethu kuMthengi ngeyona ndlela ifanelekileyo ngeyona njongo icacileyo yokuhlangabezana neemfuno zoMthengi ngokubhekiselele kulungiselelo lweenkonzo ezixeliweyo zeNkampani, ngokuhambelana ne kwaye kuxhomekeke, umthetho okhoyo waseNetherlands.Nakuphi na ukusetyenziswa kwesi sigama singasentla okanye amanye amagama kwisinye, isininzi, capitalisation kunye/okanye yena okanye zona, zithathwa njengezitshintsha-tshintshayo ke ngoko zibhekisa kwinto enye.

Iikuki
Sisebenzisa ukusetyenziswa kweekuki.Ngokufikelela kwi-LEACREE, uvumile ukusebenzisa iikuki ngokwesivumelwano ne-LEACREE (Chengdu) Co., Ltd.
Uninzi lwewebhusayithi ezisebenzisanayo zisebenzisa iikuki ukusivumela ukuba sifumane iinkcukacha zomsebenzisi kutyelelo ngalunye.Iikuki zisetyenziswa yiwebhusayithi yethu ukwenza ukuba kusebenze iindawo ezithile ukwenza kube lula kubantu abandwendwela iwebhusayithi yethu.Abanye babalingane/beentengiso esisebenzisana nabo banokusebenzisa iikuki.

Ilayisensi
Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. kunye/okanye abanikezeli belayisenisi bangabanikazi bamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kuzo zonke izinto ezikwi-LEACREE.Onke amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda agciniwe.Ungafikelela koku ku-LEACREE kusetyenziso lwakho lobuqu ngokuxhomekeke kwizithintelo ezibekwe kule migaqo nemiqathango.

Akufunekanga:

 • Phinda upapashe imathiriyeli evela ku-LEACREE
 • Thengisa, urentise okanye ukhuphe imathiriyeli yelayisenisi evela ku-LEACREE
 • Ukuvelisa kwakhona, phinda okanye ukhuphele imathiriyeli kwi-LEACREE
 • Ukusasaza kwakhona umxholo ovela ku-LEACREE

Esi siVumelwano siya kuqala ngalo mhla woku.
Amacandelo ale webhusayithi anika ithuba lokuba abasebenzisi bathumele kwaye batshintshiselane ngezimvo kunye nolwazi kwiindawo ezithile zewebhusayithi.I-LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. ayihluzi, ihlele, ipapashe okanye iphonononge amagqabantshintshi ngaphambi kobukho bawo kwiwebhusayithi.Izimvo azibonisi iimbono kunye nezimvo ze-LEACREE (Chengdu) Co., Ltd., ii-arhente zayo kunye/okanye namahlakani.Amagqabantshintshi abonisa iimbono kunye nezimvo zomntu othumela iimbono kunye nezimvo zakhe.Kangangoko kuvunyelwa yimithetho esebenzayo, LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. ayisayi kuba nabutyala baMagqabantshintshi okanye kulo naliphi na ityala, umonakalo okanye iindleko ezibangelwe kunye/okanye ezibandezeleke ngenxa yokusetyenziswa kunye/okanye ukuthunyelwa kunye. / okanye ukubonakala kwamagqabantshintshi kule webhusayithi.
U-LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. unelungelo lokubeka esweni onke amaNgqabantshintshi kunye nokususa nawaphi na amagqabaza anokuthathwa njengangafanelekanga, akhubekisayo okanye abangela ukwaphulwa kwale Miqathango neMiqathango.

Uqinisekisa kwaye ubonise ukuba:

 • Unelungelo lokuthumela amagqabantshintshi kwiwebhusayithi yethu kwaye unazo zonke iilayisensi eziyimfuneko kunye neemvume zokwenza njalo;
 • Izimvo azingeneleli kulo naliphi na ilungelo lepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, kubandakanywa ngaphandle komda welungelo lokushicilela, ilungelo elilodwa lomenzi wechiza okanye uphawu lokuthengisa lwalo naliphi na iqela lesithathu;
 • Izimvo aziqulathanga nakuphi na ukunyelisa, ukunyelisa, ukukhubekisa, okungafanelekanga okanye izinto ezingekho mthethweni eziluhlaselo lwabucala.
 • Amagqabantshintshi awasayi kusetyenziselwa ukucela okanye ukukhuthaza ishishini okanye isiko okanye ukubonisa imisebenzi yorhwebo okanye imisebenzi engekho mthethweni.

Unika i-LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. ilayisenisi engabodwa yokusebenzisa, ukuvelisa kwakhona, ukuhlela nokugunyazisa abanye ukuba basebenzise, ​​bavelise kwakhona kwaye bahlele nawaphi na amagqabantshintshi akho ngayo nayiphi na indlela, iifomathi okanye imithombo yeendaba.

I-Hyperlink kumxholo wethu

Le mibutho ilandelayo inokunxibelelana neWebhusayithi yethu ngaphandle kwemvume ebhaliweyo kwangaphambili:

 • Amaziko karhulumente;
 • Iinjini zokukhangela;
 • Imibutho yeendaba;
 • Abasasazi boluhlu olukwi-Intanethi banokunxibelelanisa kwiWebhusayithi yethu ngendlela efanayo njengoko benza i-hyperlink kwiiWebhusayithi zamanye amashishini adwelisiweyo;kwaye
 • Amashishini aVunyiweyo eSistim ebanzi ngaphandle kokucela imibutho engenzi nzuzo, iivenkile zokuthenga zesisa, kunye namaqela onyuso lwenkxaso-mali anokuthi anganxibelelanisi kwiwebhusayithi yethu.

Le mibutho inokunxibelelana nekhasi lethu lasekhaya, kupapasho okanye kwezinye iinkcukacha zeWebhusayithi ukuba nje ikhonkco: (a) alikhohlisi nangayiphi na indlela;(b) ayithethi ngenkxaso-mali, ulwamkelo okanye imvume yeqela eliqhagamshelayo kunye neemveliso kunye/okanye iinkonzo zalo;kwaye (c) ingena kumxholo wesiza seqela elidibanisayo.
Sinokuqwalasela kwaye samkele ezinye izicelo zekhonkco ezivela kwezi ntlobo zemibutho zilandelayo:

 • abathengi abaqhelekileyo kunye/okanye imithombo yolwazi lweshishini;
 • iindawo zoluntu ze-dot.com;
 • imibutho okanye amanye amaqela amele imibutho yesisa;
 • abasasazi boluhlu lwe-intanethi;
 • iiphothali ze-intanethi;
 • iifemu ze-accounting, umthetho kunye neengcebiso;kwaye
 • amaziko emfundo kunye nemibutho yorhwebo.

Siya kuvuma izicelo zekhonkco kule mibutho ukuba sithatha isigqibo sokuba: (a) ikhonkco aliyi kusenza sibonakale singalunganga kuthi okanye kumashishini ethu aqinisekisiweyo;(b) umbutho awunazo naziphi na iirekhodi ezimbi kuthi;(c) inzuzo kuthi ngokubonakala kwe-hyperlink ihlawulela ukungabikho kwe-LEACREE (Chengdu) Co., Ltd.;kwaye (d) ikhonkco likumxholo wenkcazelo yezibonelelo ngokubanzi.
Le mibutho inokunxibelelana nekhasi lethu lasekhaya ukuba nje ikhonkco: (a) alikhohlisi nangayiphi na indlela;(b) ayithethi ngenkxaso-mali, uqinisekiso okanye imvume yeqela elidibanisayo kunye neemveliso okanye iinkonzo zalo;kwaye (c) ingena kumxholo wesiza seqela elidibanisayo.
Ukuba ungomnye wemibutho edweliswe kumhlathi 2 apha ngasentla kwaye unomdla wokudibanisa kwiwebhusayithi yethu, kufuneka usazise ngokuthumela i-imeyile ku-LEACREE (Chengdu) Co., Ltd.. Nceda ufake igama lakho, igama lombutho wakho , iinkcukacha zoqhagamshelwano kunye ne-URL yesayithi yakho, uluhlu lwazo naziphi na ii-URL oceba ukuzidibanisa neWebhsayithi yethu, kunye noluhlu lwee-URL kwindawo yethu ongathanda ukuyidibanisa.Lindela iiveki ezi-2-3 ukuze ufumane impendulo.

Imibutho evunyiweyo inokuqhagamshela kwiWebhusayithi yethu ngolu hlobo lulandelayo:

 • Ngokusebenzisa igama lethu lenkampani;okanye
 • Ngokusetyenziswa kwendawo efanayo yobutyebi edityaniswe;okanye
 • Ngokusebenzisa nayiphi na enye inkcazo yeWebhusayithi yethu edityaniswe nento enentsingiselo ngaphakathi kumxholo kunye nefomathi yomxholo kwindawo yokudibanisa iqela.

Akukho kusetyenziswa kwelogo yeLEACREE (Chengdu) Co., Ltd. okanye omnye umsebenzi wobugcisa uya kuvunyelwa ukudibanisa ukungabikho kwesivumelwano selayisensi yophawu lokuthengisa.

iiframes
Ngaphandle kwemvume yangaphambili kunye nemvume ebhaliweyo, awungekhe wenze izakhelo malunga namaphepha eWebhu aguqula nangayiphi na indlela inkcazo ebonakalayo okanye inkangeleko yeWebhusayithi yethu.

Uxanduva loMxholo
Asiyi kuba noxanduva lwawo nawuphi na umxholo ovela kwiWebhusayithi yakho.Uyavuma ukusikhusela kunye nokusikhusela kuwo onke amabango akhulayo kwiWebhusayithi yakho.Akukho khonkco (ama) kufuneka avele kuyo nayiphi na iWebhusayithi enokuthi itolikwe njengehlazo, ihlazo okanye ulwaphulo-mthetho, okanye eyaphula, ngenye indlela eyaphula, okanye ithethelele ukophulwa okanye okunye ukwaphulwa, nawaphi na amalungelo abantu besithathu.

Ubumfihlo bakho
Nceda ufunde uMgaqo-nkqubo waBucala

Ugcino lwamalungelo
Sinelungelo lokucela ukuba ususe onke amakhonkco okanye naliphi na ikhonkco kwiWebhusayithi yethu.Uvuma ukususa ngokukhawuleza onke amakhonkco kwiWebhusayithi yethu xa ucelile.Sikwanelungelo lokuyenza amen le migaqo nemiqathango kwaye idibanisa umgaqo-nkqubo nangaliphi na ixesha.Ngokuqhubeka uqhagamshela kwiWebhusayithi yethu, uyavuma ukuba ubotshelelwe kwaye ulandele le migaqo nemiqathango yokudibanisa.

Ukususwa kwamakhonkco kwiwebhusayithi yethu
Ukuba ufumana naliphi na ikhonkco kwiWebhusayithi yethu ekhubekisayo nangasiphi na isizathu, ukhululekile ukuba uqhagamshelane kwaye usazise nawuphi na umzuzu.Siza kuthathela ingqalelo izicelo zokususa amakhonkco kodwa asinyanzelekanga okanye ukuba siphendule kuwe ngokuthe ngqo.
Asiqinisekisi ukuba ulwazi olukule webhusayithi luchanekile, asiqinisekisi ukuphelela okanye ukuchaneka kwayo;kwaye asithembisi ukuba siya kuqinisekisa ukuba iwebhusayithi ihlala ikhona okanye izinto ezikwiwebhusayithi zigcinwa zihlaziyiwe.

Ukuzihlangula
Ukufikelela kumlinganiselo ophakamileyo ovunyelwe ngumthetho osebenzayo, asibandakanyi zonke iinkcazo, iziqinisekiso kunye neemeko ezinxulumene newebhusayithi yethu kunye nokusetyenziswa kwale webhusayithi.Akukho nto kule disclaimer iya kuthi:

 • ukunciphisa okanye ungabandakanyi uxanduva lwethu lokufa okanye ukwenzakala;
 • nciphisa okanye ungabandakanyi uxanduva lwethu lobuqhophololo okanye ubuqhophololo obungamelanga;
 • ukunciphisa nawaphi na amatyala ethu nangayiphi na indlela engavumelekanga phantsi komthetho osebenzayo;
 • Ukhuphele ngaphandle nawaphi na kumatyala akho anokungabandakanywa phantsi komthetho osebenzayo.

Unyino kunye nothintelo lobutyala oluchazwe kweli Candelo nakwezinye iindawo kwesi silandulo: (a) zixhomekeke kumhlathi owandulelayo;yaye (b) ilawule onke amatyala avela phantsi kwe-disclaimer, kubandakanywa amatyala avela kwikhontrakthi, ngokwetyala kunye nokwaphulwa koxanduva olusemthethweni.
Logama nje iwebhusayithi kunye nolwazi kunye neenkonzo kwiwebhusayithi zibonelelwa simahla, asiyi kuba nabutyala ngayo nayiphi na ilahleko okanye umonakalo walo naluphi na uhlobo.


Thumela umyalezo wakho kuthi:

Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi